Statut Koła Vertex
Koło nosi nazwę Koło Naukowe „VERTEX”.
Koło działa przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat grafiki komputerowej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów.
Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła oraz Opiekuna Koła.
Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Gdańskiej zainteresowany problematyką naukową Koła.
Członkostwo honorowe mogą nabyć osoby zasłużone dla Koła na mocy decyzji Zarządu Koła oraz Opiekuna Koła.

Członek Koła ma prawo:


Uczestniczyć w pracach Koła.
Wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła.
Zgłaszania wniosków i głosowania na Walnych Zebraniach.

Członek Koła ma obowiązek:


Przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów.
Wywiązywać się z powierzonych prac.
Uczestniczyć w Walnych Zebraniach.

Członkostwo ustaje na skutek:


Wystąpienia na własne żądanie.
Wykluczenia na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego ze statutem, Statutem Uczelni lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Gdańskiej.

Organami Koła są:


Zarząd złożony z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, komisji prawno-rewizyjnej i administratora strony.
Walne Zebranie
Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego.

Do kompetencji Zarządu należy:


Reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni.
Kierowanie pracą Koła.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:


Określenie kierunków pracy Koła.
Wybór Zarządu.
Wcześniejsze odwołanie Zarządu.
Uchwalanie zmian w statucie.
Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej jeden raz w roku na początku roku akademickiego. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun Koła.
Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi nie są uprawnieni do głosowania.
Opiekun Koła sprawuje w imieniu Politechniki Gdańskiej pieczę nad działalnością Koła w szczególności:
Udziela pomocy w formułowaniu tematów prac podejmowanych przez Koło i w ich realizacji.
Akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Władze Uczelni na działalność Koła.

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:


Przyznanych przez Władze Uczelni.
Adresowanych na Koło, a przekazanych przez darczyńców na konto Uczelni.
Wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów.
Prezes Koła ponosi jednoosobową i pełną odpowiedzialność za działalność Koła przed Władzami Politechniki Gdańskiej.

Rozwiązanie koła następuje w drodze:


Uchwały Walnego Zebrania.
Decyzji Senatu Politechniki Gdańskiej podjętej na wniosek Rektora, jeżeli działalność Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu Uczelni lub Statutu Koła.
Statut Koła Naukowego „VERTEX” obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Koła.
W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym i statutu Politechniki Gdańskiej.